سامانه

دوره ها و گفتگو ها:

آخرین های انجمن ها

قابل توجه فراگیران محترم:

  • آزمون  تولید اقتصادی  کمپوست و نقش آن در اصلاح  خاک کشاورزی  بر روی سامانه فعال می باشد اعضایی که در سامانه  سانکا در این دوره ثبت نام کرده اند نسبت به دادن آزمون اقدام نمایند  درصورت ندادن آزمون گواهی صادر نخواهد شد.

  • آزمون مدیریت زمستانه  در تهویه سالن های مرغداری بر روی سامانه فعال می باشد اعضایی که در سامانه سانکا در این دوره ثبت نام نموده اند نسبت به دادن آزمون اقدام نمایند در صورت ندادن آزمون گواهی صادر نخواهد شد.