سامانه

قابل توجه فراگیران محترم:


  •  آزمون تهیه و بسته بندی ورمی کمپوست بر روی سامانه فعال می باشد اعضایی که در سامانه سانکا در این دوره ثبت نام کرده اند نسبت به دادن آزمون اقدام نمایند در صورت ندادن آزمون گواهی صادر نخواهد شد.

  • آزمون آشنایی  با گیاهان دارویی و خواص موثر آنها برروی سامانه فعال می باشد اعضایی که در سامانه سانکا در این دوره ثبت نام کرده اند نسبت به دادن آزمون اقدام نمایند در صورت ندادن آزمون گواهی صادر نخواهدشد.

  • آزمون آشنایی با شرکت های دانش بنیان  و نحوه ثبت اخذ تسهیلات برروی سامانه فعال می باشد  اعضایی که در این دوره در سامانه سانکا ثبت نام کرده لاند نسبت به دادن آزمون اقدام نمایند در صورت ندادن آزمون گواهی صادر نخواهد شد.  •  آزمون ICDL درجه یک  بر روی سامانه فعال می باشد اعضایی که در سامانه سانکا در این دوره ثبت نام کرده اند نسبت به دادن آزمون اقدام نمایند در صورت ندادن آزمون گواهی صادر نخواهد شد.


  • آزمون نقشه برداری عمومی بر روی سامانه فعال می باشد  اعضایی که در سامانه سانکا در این دوره ثبت نام کرده اند نسبت به دادن آزمون اقدام نمایند در صورت ندادن آزمون گواهی صادر نخواهد شد.  • آزمون آشنایی با هوشمند سازی گلخانه بروی سامانه فعال می باشد اعضایی که در سامانه سانکا در این دوره ثبت نام کرده اند نسبت به دادن آزمون اقدام نمایند در صورت ندادن آزمون گواهی صادر نخواهد شد.


  • آزمون آشنایی با طرح نویسی شیلات  برروی سامانه فعال می باشد اعضایی که در این دوره ثبت نام کرده اند نسبت به دادن طرح خواسته شده توسط مدرس اقدام نمایند در صورت ندادن طرح گواهی صادر نخواهد شد.  • آزمون اصول طرح نویسی و نظارت واحدها ی گلخانه  برروی سامانه در قسمت گروه  طرح نویسی گلخانه توسط مدرس در قالب طرح نویسی گلخانه 3000 متری فعال می باشد  اعضایی که در سامانه سانکا در این دوره ثبت نام کرده اند نسبت به دادن طرح خواسته شده توسط مدرس اقدام نمایند در صورت ندادن طرح گواهی صادر نخواهد شد.دوره ها و گفتگو ها:

آخرین های انجمن ها