فرم کاریابی نظام مهندسی کشاورزی استان قم

عضو محترم، با تکمیل فرم ذیل اطلاعات شما جهت معرفی به کارفرمایان متقاضی نیروی کار، در اختیار واحد روابط عمومی سازمان قرار خواهد گرفت.

لطفا اطلاعات فرم را با دقت وارد کنید.

کارفرمایان محترم می توانند جهت معرفی نیروی کار مورد نیاز خود با واحد روابط عمومی سازمان تماس حاصل نمایند.

02532603044