راهنمای ورود به سامانه سانکا و سامانه آموزش

ثبت نام کلاس برای کارشناسان از طریق سایت https://sanka.agrieng.org

ثبت نام برای غیر کارشناس و غیر اعضا https://lms.agrieng.org